V případě, že kupující je fyzickou osobou, jsou prodávajícím zpracovávány jeho osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) účinném od 25. 5. 2018, a to v pozici správce.

Bez ohledu na to, zdali je kupující fyzickou či právnickou osobou, mohou být prodávajícím též zpracovávány osobní údaje zaměstnanců kupujícího ve smyslu GDPR, účinném od 25. 5. 2018, a to v pozici správce. Prodávající v pozici správce zpracovává ty osobní údaje, které kupující poskytnul při uzavírání smlouvy, respektive při vyplnění registračního formuláře, a to s ohledem na nezbytnost takového zpracování pro splnění smlouvy, a tedy poskytnutí smluvených služeb.

Prodávající dále zpracovává uvedené osobní údaje a údaje o způsobech využívání svých služeb kupujícím na základě svých oprávněných zájmů pro marketingové účely související s poskytováním svých služeb.

Poskytnutí uvedených osobních údajů je smluvním požadavkem prodávajícího. Ke zpracování osobních údajů bude docházet po dobu 5 let od ukončení trvání smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, a to pro případné určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Prodávající nepředá osobní údaje kupujícího žádným dalším příjemcům.

Kupující má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů právo:

• žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů;
• požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
• požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno;
• vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu;
• být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
technické cookies
nutné cookies pro chod stránek