seminář

Provozovatel a prodávající
ATEvet medical s.r.o.
Makovského 1560/15
Žďár nad Sázavou

IČ: 06669646
DIČ: CZ06669646

Tyto obchodní podmínky podrobně upravují právní vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem (dále též „kupující“) při prodeji zboží prostřednictvím elektronického obchodu ATEvet medical s.r.o.

Předmět činnosti

Velkoobchodní prodej vybavení pro veterinární lékaře.

Produkty a služby

Elektronický obchod je určen výhradně pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Internetový obchod firmy ATEvet medical s.r.o. je určen výhradně pro podnikající subjekty - veterinární lékaře, registrované Komorou veterinárních lékařů (KVL).

Zboží prezentované obchodem nelze volně zakoupit.

Na nákupy uskutečněné na tomto eshopu (velkoobchodní prodej pro osoby podnikající) se nevztahuje zákonná možnost Odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech.

Předmět smlouvy

Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat zboží uvedené v objednávce zadané prostřednictvím objednávkového formuláře elektronického obchodu a kupující se zavazuje zaplatit za dodání zboží dohodnutou cenu, to vše za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami.

Objednání zboží a uzavření smlouvy

Pro platné zadání objednávky v elektronickém obchodě je nutné vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

Odesláním objednávky kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami a dále výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky.

Před konečným a závazným potvrzením objednávky kupující zkontroluje celou objednávku a ověří registraci kupujícího u KVL

Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena přijetím objednávky ze strany prodávajícího zaslanou kupujícímu dalším e-mailem. Nepoužije se tedy ustanovení § 1732 občanského zákoníku. Prodávající není povinen nabídku kupujícího na uzavření kupní smlouva akceptovat.

Pokud objednávka nesplňuje podmínku členství kupujícího v KVL, prodávající objednávku nepřijme. O této skutečnosti prodávající kupujícího nemusí informovat, protože se jedná o zásadní podmínku nákupu, se kterou je kupující seznámen již při návštěvě stránek obchodu.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, podmínit účinnost akceptace objednávky tím, že požádá kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem, jako například písemně nebo telefonicky. Skutečnost, že kupující odmítl provést autorizaci objednávky, se nijak nedotýká její závaznosti.

Prodávající si také vyhrazuje právo nepřijetí  objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží v elektronickém obchodě.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění v elektronické formě po dobu 5 let a není přístupná třetím osobám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Platba za zboží a služby

Cena zboží je stanovena jako smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je uvedena v elektronickém obchodě jako cena bez DPH. Prodávající je oprávněn cenu zboží kdykoliv změnit, a to změnou ceny na internetových stránkách. Za sjednanou cenu se považuje cena uvedená v elektronickém obchodě při objednávce a cena uvedená v rekapitulaci objednávky před jejím odesláním. Náklady na dopravu, jejichž výše je uvedena v elektronickém obchodě v popisu možných způsobů dodání a jejichž výše se může dle zvolené formy dodání lišit, jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena včetně nákladů na dopravu.

Platba probíhá pouze bezhotovostně, převodem. Splatnost je stanovena na 10 dní. V odůvodněných případech požadujeme platbu předem.

Dodání zboží

Objednané zboží bude kupujícímu dodáno přepravní službou uvedené v objednávce.

Zboží expedujeme do 5 pracovních dní od potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude prodávající kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání. Pokud kupující se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit.

Převzetí zboží potvrzuje kupující svým podpisem na průvodním dokladu nebo dodacím listu. Kupující, je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Kupující je povinen zboží bez zbytečného odkladu po převzetí s odbornou péčí zkontrolovat a podat prodávajícímu zprávu o případných zjištěných vadách zprávu bezodkladně poté, co vady zjistil, jinak nemůže být právo z vady, která mohla být takto zjištěna, přiznáno.

Bezdůvodné odmítnutí převzetí zboží není důvodem pro zrušení smlouvy; kupující je povinen uhradit sjednanou kupní cenu i náklady na dopravu zboží s tím, že prodávající je oprávněn požadovat na kupujícím také úhradu prokazatelně vynaložených nákladů spojených s pokusem opakované o dodání zboží kupujícímu a nákladů na uskladnění nepřevzatého zboží.

Odpovědnost za vady, záruční doba

Na výrobek zakoupený podnikatelem od podnikatele neplatí klasická 24měsíční záruka. Prodejce odpovídá ze zákona pouze za vady, které má věc v okamžiku převzetí, i když se tyto projeví až po převzetí.

Není-li v elektronickém obchodě či v přiloženém záručním (dodacím) listu uvedeno u daného produktu jinak, činí záruční doba 6 měsíců. Záruční doba platí pro veškerý prodej i mimo eshop.

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím a případně se prodlužuje o dobu, po kterou je zboží v záruční opravě.

Záruka se vztahuje na výrobní vady zboží nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů. Současně se záruka nevztahuje na další věci, které jsou nutné k provozu zboží, byť by byly dodány společně se zbožím (např. baterie, provozní kapaliny, spotřební materiál apod.).

Nároky z vad zboží lze uplatnit v sídle prodávajícího, a to písemně, nebo osobně v provozní době. Kupující je při reklamaci povinen pravdivě, úplně a srozumitelně popsat reklamovanou vadu, předložit záruční list a doklad o dodání a poskytnout kontaktní údaje pro účely komunikace o vyřízení reklamace.

Výběr z nabídky

rourka v-gel králík vel. R2

rourka v-gel králík vel. R2

Cena (bez DPH)
275,00 Kč
DPH (21%)
57,75 Kč
Cena (s DPH)
332,75 Kč
nůžky Metzenbaum Fino 14,5 cm rovné tupé SC/TC

nůžky Metzenbaum Fino 14,5 cm rovné tupé SC/TC

Cena (bez DPH)
635,00 Kč
DPH (21%)
133,35 Kč
Cena (s DPH)
768,35 Kč
pinzeta Adson Brown 12 cm TC

pinzeta Adson Brown 12 cm TC

Cena (bez DPH)
555,00 Kč
DPH (21%)
116,55 Kč
Cena (s DPH)
671,55 Kč
rozvěrač kolene

rozvěrač kolene

Cena (bez DPH)
1330,00 Kč
DPH (21%)
279,30 Kč
Cena (s DPH)
1609,30 Kč
svorka Backhaus 11 cm

svorka Backhaus 11 cm

Cena (bez DPH)
325,00 Kč
DPH (21%)
68,25 Kč
Cena (s DPH)
393,25 Kč
náhradní klip k SpO2 senzoru

náhradní klip k SpO2 senzoru

Cena (bez DPH)
235,00 Kč
DPH (21%)
49,35 Kč
Cena (s DPH)
284,35 Kč
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
technické cookies
nutné cookies pro chod stránek